Record aan hypothecair krediet in 2017

29 januari 2018

In 2017 werden er bijna 243.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van 31 miljard EUR (exclusief herfinancieringen). Nooit eerder werd voor een dergelijk bedrag aan hypothecair krediet verstrekt. Voor het vierde jaar op rij wordt hiermee het record van het voorgaande jaar gebroken. Toch is er op basis van de laatste 6 maanden mogelijks een kentering merkbaar. Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1 vandaag heeft gepubliceerd.

Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, daalde het aantal kredietaanvragen in 2017 met 9%. In bedrag was er nog wel een stijging met iets meer dan 1%. Mede ten gevolge daarvan daalde ook het aantal verstrekte kredietovereenkomsten ten opzichte van 2016 met iets minder dan 7%. Het overeenstemmende bedrag steeg nog wel, met 3%.

Deze daling van het aantal verstrekte kredieten is omzeggens volledig toe te schrijven aan een kleiner aantal renovatiekredieten.

"De lage rentevoeten hebben, net als de voorbije jaren, een sterk ondersteunend effect gehad op de kredietaanvragen en de kredietverlening", stelt Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet. "Vooral kredieten voor de aankoop, de bouw of de aankoop met verbouwing van een woning deden het nog goed, terwijl het aantal renovatiekredieten een daling kende."

Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen voor 2017 in vergelijking met 2016, met enige focus op het vierde trimester van 2017:

  • Het aantal kredietaanvragen (excl. deze voor herfinancieringen) is in 2017 gedaald met 9%. Het bedrag van de kredietaanvragen steeg nog wel met ongeveer 1%. Er werden ongeveer 335.000 kredietaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van bijna 47 miljard EUR.
  • De verstrekte hypothecaire kredieten zijn in 2017 in aantal gedaald met 6,7%, maar in bedrag nog wel gestegen, met ongeveer 3%. Er werden zodoende ongeveer 243.000 kredieten verstrekt voor een totaal  bedrag van meer dan 31 miljard EUR (excl. herfinancieringen).
  • Er was vooral nog in het eerste en in mindere mate in het tweede trimester een stijging van de kredietverlening merkbaar. In de tweede helft van 2017 daalde de kredietverlening ten opzichte van de tweede helft van 2016, maar bleef ze niettemin op hoog niveau.
  • Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning lag globaal genomen in 2017 even hoog als in 2016 (+17). Ook het aantal bouwkredieten (+594) lag bijna 2% hoger, na reeds een sterke stijging met 32% in 2016. Het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing (+523) kende eveneens een stijging met ongeveer 6%. Het aantal kredieten voor andere doeleinden(-3.890) en vooral het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (-14.736) kenden daarentegen een daling met om en bij de 20%. Die kredieten betreffen algemeen genomen kleinere bedragen dan deze voor de aankoop of bouw van een woning, met als gevolg dat het totaal verstrekte kredietbedrag in 2017 niettemin nog een positieve evolutie kende.
  • Het aantal externe herfinancieringen daalde in 2017 verder met bijna 44% ten opzichte van 2016. De daling wordt vooral merkbaar vanaf het derde trimester. Niettemin werden er in 2017 nog 32.000 externe herfinancieringen verstrekt voor een toaal bedrag van 4 miljard EUR.  
  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg over gans 2017 tot bijna 155.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet steeg over gans 2017 verder tot ongeveer 164.000 EUR. In de tweede helft van 2017 bedroeg dit zelfs meer dan 166.000 EUR. Dit betekent een stijging met 10.000 EUR op één jaar tijd.
  • In 2017 kozen bijna 9 op de 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. In het vierde trimester was dit ongeveer 84% van de kredietnemers. Door de lage rentevoeten blijft het marktaandeel van kredieten met jaarlijks veranderlijke rentevoeten over heel 2017 beperkt tot ongeveer 1%. In het vierde trimester van 2017 daarentegen lag het om en bij de 2,5%.

Grafieken

Aantal kredietaanvragen in het vierde trimester

Het aantal kredietaanvragen, zonder deze die betrekking hadden op een externe herfinanciering, kende in de loop van het vierde trimester een daling met iets meer dan 8% ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar. Het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen daalde eveneens, maar in mindere mate, met meer dan 1,7%.

Bron: BVK

Aantal verstrekte kredieten in het vierde trimester

In het vierde trimester van 2017 daalde het aantal nieuwe kredieten, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, met bijna 10% ten opzichte van het vierde trimester van 2016. Het overeenstemmende bedrag daalde met ongeveer 3,5%.

Bron: BVK

Niettemin blijft het totaalbedrag van de in het vierde trimester verstrekte kredieten op een erg hoog niveau, het uitzonderlijke jaar 2014 buiten beschouwing gelaten.

Bron: BVK

Over heel 2017 bekeken, werd zoals gezegd voor een recordbedrag aan hypothecair krediet verstrekt.

Bron: BVK

De daling van het aantal verstrekte kredieten in het vierde trimester doet zich voor op alle vlakken

Er werden in het vierde trimester van 2017 bijna 61.000 nieuwe kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van bijna 8 miljard EUR – externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

Ten opzichte van het vierde trimester van vorig jaar werden er minder kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (-1.153, hetzij -3,3%), voor de bouw  (-586, hetzij -6,9%), voor de aankoop + renovatie van een woning (-2, hetzij -0,1%) en vooral voor de renovatie van een woning (-4.624, hetzij -28,3%).

Daarnaast kende in het vierde trimester van 2017 ook het aantal externe herfinancieringen verder een forse daling met bijna 60%. Er werden niettemin nog meer dan 6.000 externe herfinancieringen verstrekt.

Ook wanneer we heel 2017 bekijken, werden dus minder nieuwe kredieten (± 243.000) verstrekt dan in 2016 (± 260.000), maar het totaalbedrag van die verstrekte kredieten is wel gestegen.

Bron: BVK

Gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning + renovatie bedraagt 184.000 EUR

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning is in de loop van het vierde trimester van 2017 stabiel gebleven rond 156.000 EUR.

Ook het gemiddelde bedrag van een bouwkrediet stabiliseerde in het vierde trimester van 2017 om en bij de 165.000 EUR. Dat is niettemin een stijging met ± 10.000 EUR in één jaar.

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning + renovatie bedroeg in het vierde trimester bijna 184.000 EUR.

Bron: BVK

Kredietnemers kiezen in de meeste gevallen nog steeds voor een vaste rentevoet

In het vierde trimester van 2017 kozen iets meer dan 8 op de 10 kredietnemers (84%) voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Bijna 13,5% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar. Iets meer dan 2,5% van de kredietnemers opteerde voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet.

 

Bron: BVK

Rekening houdend met de nog steeds uiterst lage rentevoeten (zie grafiek hierna) blijft de Belgische consument dus in overgrote mate kiezen voor zekerheid.

Bron: NBB.Stat

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand (02 507 68 31 – press@febelfin.be), woordvoerster van Febelfin.

De volledige statistieken inzake hypothecair krediet (2000 – 2017) opgesplitst naar de bestemming van het krediet en naar het type van rentevoet, zijn beschikbaar op de website van de BVK onder de rubriek “Pers & cijfers”.


1 De 58 leden van de BVK nemen samen ongeveer 90% van het totaal aantal nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (de zogeheten productie) voor hun rekening. Het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet van de BVK-leden bedraagt eind 2017 ongeveer 204 miljard EUR.

2 Bij deze cijfers zijn de herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

3 Garage, bouwgrond …

Meer over: