Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Febelfin, alsmede haar vijf deelverenigingen: de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB), de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA), de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), de Belgische Leasingvereniging (BLV) en de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) (hierna gezamenlijk aangeduid als “Febelfin”).

Bedrijfsgegevens

Febelfin vzw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

Een vraag over uw persoonsgegevens bij Febelfin? Contacteer: privacy@febelfin.be

Hoe springt Febelfin om met uw persoonsgegevens?

Als Belgische federatie van de financiële sector vinden wij het erg belangrijk uw privacy te respecteren en uw persoonlijke gegevens op een wettelijk correcte en veilige manier te verwerken.

Via deze verklaring willen we u in duidelijke bewoordingen informeren over welke persoonsgegevens we mogelijk verwerken (opvragen, verzamelen, bewaren, gebruiken, …) en met welke doeleinden we dat doen. Tevens lichten we u in hoe u, indien gewenst, uw privacyrechten kan uitoefenen.

Wanneer we het hieronder over persoonsgegevens hebben, dan bedoelen we hiermee hoofdzakelijk identificatie- en contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie binnen uw organisatie, taal, geslacht… .

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring betreft hoofdzakelijk de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere leden en van hun medewerkers, van personen die belangstelling hebben getoond voor onze diensten en van personen waarmee Febelfin en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten.

Voor welk doeleinden zal Febelfin uw gegevens verwerken?

U bezoekt onze website

Febelfin kan bepaalde gegevens opslaan door middel van cookies die we plaatsen. Een "cookie" is een klein bestandje dat wordt verstuurd door een internetserver en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Dit bestandje bevat informatie over uw bezoek aan een bepaalde internetsite.

Het doel van die cookies is uw surfervaring te kunnen verbeteren bij een volgend bezoek aan onze site en voor de opmaak van algemene statistieken m.b.t. de kwaliteit en gebruik van de website. Cookies worden in geen geval gebruikt voor commerciële of direct marketing acties.

Als u dat wilt, kunt u uw browser zo instellen dat cookies geweigerd worden.

U bent medewerker van een lid van Febelfin

Als u een medewerker bent van een Febelfin-lid, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de diensten die Febelfin verleent aan haar leden (communicatie, informatiedeling, raadpleging Febelfin-Net, deelname aan werkgroepen, uitnodigingen voor events, …). Normaalgezien zal u ons deze gegevens zelf verstrekken. Het kan ook dat uw werkgever uw gegevens aan Febelfin verstrekt. Bepaalde contactgegevens (o.m. uw e-mailadres, professioneel telefoonnummer, functie, instelling, …) zijn in kader van onze dienstverlening ook toegankelijk voor de andere leden via Febelfin-Net.

Indien u namens een lid deelneemt aan werkgroepen registreren wij uw aanwezigheid voor compliance redenen en om de goede organisatie en werking van werkgroepen op te volgen. 

Bij bezoek aan Febelfin-Net dient u zich om veiligheidsredenen aan te melden en kunnen wij uw surfgedrag op Febelfin-Net in kaart brengen teneinde u gepersonaliseerde informatie ter beschikking te stellen. Op basis van uw bezoeken kunnen wij ook statistieken opmaken ter verbetering van de dienstverlening van Febelfin. Wij streven er daarbij naar om de verwerking van persoonsgegevens zo veel als mogelijk te beperken.

U bent een professioneel contactpersoon van Febelfin

Als u geen medewerker bent van een Febelfin lid maar een persoon bent waarmee Febelfin in het kader van haar missie en activiteiten in contact komt (zoals bijvoorbeeld politici, kabinetsmedewerkers, journalisten, academici, toezichthouders, …) verwerken wij uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren, informatie met u te delen en u te kunnen betrekken bij activiteiten van Febelfin.

U hebt zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden in dat geval verwerkt voor de opvolging van uw inschrijving en het verzenden van de nieuwsbrief. Uitzonderlijk kunnen wij deze gegevens ook gebruiken om u andere vergelijkbare informatie te bezorgen. U heeft steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven.

U hebt aangegeven dat u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze activiteiten

Uw persoonsgegevens worden in dat geval verwerkt om u te informeren over de activiteiten van Febelfin, over de politieke, economische en juridische actualiteit relevant voor financiële instellingen en over evenementen georganiseerd binnen de sector.

U neemt deel aan één van onze events

De gegevens die u ons bezorgt in het kader van de registratie voor het evenement worden verwerkt voor de opvolging van uw inschrijving (uitnodiging, ontvangstbevestiging, extra informatie over het event, facturatie (in voorkomend geval) …). Tevens kunnen wij uw feedback opslaan in het kader van tevredenheidsonderzoeken of eventuele klachten. Wij streven er daarbij naar om de verwerking van persoonsgegevens zo veel als mogelijk te beperken.

Voor bepaalde evenementen ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met de namen, voornamen, functie en organisatie van de deelnemers.

Tijdens bepaalde evenementen kunnen sfeerbeelden en foto’s van deelnemers worden genomen ter illustratie en ondersteuning van de activiteiten en missie van Febelfin.

U contacteert Febelfin m.b.t. een specifieke vraag

Als u Febelfin contacteert, bijvoorbeeld met een vraag om informatie (bv. meldpunt huurwaarborg), dan gebruiken we uw gegevens uitsluitend in het kader van de behandeling van uw verzoek.

Als u een bankonderzoek aanvraagt zal Febelfin uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de persoon die in de aanvraag worden vermeld, verwerken conform de procedure beschreven op de website.

U bent een medewerker van een onderneming die diensten levert aan Febelfin

Als u een medewerker bent van een organisatie of een onderneming die een contractuele relatie heeft met Febelfin, worden uw gegevens verwerkt:

  • Voor de opvolging van de dienstverlening en uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.
  • Voor het algemeen klanten- en leveranciersbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.

U solliciteert bij Febelfin

Indien u solliciteert voor een openstaande functie of spontaan solliciteert dan verwerken we de door u aangeleverde persoonsgegevens voor de opvolging van uw kandidatuur.

U bezoekt Febelfin

Als u Febelfin bezoekt verwerken we uw persoonsgegevens in het kader van de fysieke beveiliging van het gebouw (bv. bezoekersregistratie, camerabewaking).

Waar worden uw gegevens verwerkt en bewaard?

Febelfin zal uw persoonsgegevens nooit delen met of verkopen aan derden die deze gegevens verwerken voor hun eigen commerciële doeleinden.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan Febelfin echter een beroep doen op externe verwerkers (bv. ICT, logistiek). Dat zijn ondernemingen die binnen een welomlijnd kader en conform een door Febelfin gedefinieerde opdracht uw gegevens verwerken.

Deze bedrijven bevinden zich in België of in de Europese Unie.

In uitzonderlijke gevallen kan Febelfin ook wettelijk verplicht worden uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Febelfin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de beoogde doeleinden van de verwerking.

Wat zijn uw rechten?

Toegang tot uw gegevens

Als u graag inzage wil in de persoonsgegevens die wij van u verwerken kan u dat ons laten weten. Als u dit recht van inzage uitoefent zal Febelfin u een overzicht geven van de gegevens die wij van u bijhouden en verwerken.

Verbetering van uw gegevens

Indien u merkt dat de gegevens die wij van u ontvangen hebben niet langer correct zijn dan kan u ons dat laten weten. Wij zullen zo snel mogelijk de nodige aanpassingen doorvoeren of de gegevens aanvullen.

Verwijdering van uw gegevens

Als u niet langer wil dat Febelfin uw gegevens verwerkt kan u ons steeds contacteren en vragen uw gegevens te laten verwijderen.

Overdracht van uw gegevens

U hebt het recht om Febelfin te vragen om de persoonsgegevens die u aan Febelfin heeft verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.

Hoe kan u uw rechten uitoefenen of een klacht indienen?

Indien u één van de bovenstaande rechten wil uitoefenen of een klacht wil indienen over de manier waarop Febelfin uw gegevens verwerkt dan kan u Febelfin contacteren per

Lees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen. Op die manier kan Febelfin uw vraag concreet en correct behandelen.

Febelfin zal uw identiteit verifiëren om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent.

Wenst u meer informatie of gaat u niet akkoord met het standpunt van Febelfin dan kan u terecht op de site van de Gegevensbeschermingsautoriteit waar u desgewenst een klacht kan indienen.