Kredietvoorwaarden gunstig om te investeren

12 december 2016

Ondernemers lenen vaker maar voor een kleiner bedrag

De Belgische ondernemingen blijven zich weinig geremd voelen in hun behoefte aan financiering. Gevraagd naar hun perceptie over de kredietfacilitering door de Belgische banken, geven de ondernemers aan dat ze nog steeds makkelijk toegang krijgen tot een krediet.

Deze positieve tendens zet zich ook af in de totale kredietomloop. Eind september 2016 stond er 136,7 miljard EUR aan krediet aan ondernemingen uit. Op jaarbasis betekent dit een toename van 4,1%.

Binnen deze context zien we wel dat ondernemers meer kleinere kredieten aanvragen en grotere investeringen voorlopig lijken uit te stellen.

Dat blijkt uit de driemaandelijkse kredietbarometer van Febelfin over kredieten aan ondernemingen.

 

Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder Febelfin: “De kredietbarometer van Febelfin toont aan dat ondernemers terecht blijven kunnen bij hun bank om een krediet aan te gaan. De banken hebben hun kredietvoorwaarden dan ook in het derde kwartaal van 2016 soepel gehouden om zo de economie te kunnen blijven ondersteunen. Wel zien we dat ondernemers vaker lenen maar voor een kleiner bedrag. Dit doet vermoeden dat zij momenteel een lagere financieringsbehoefte hebben om grote investeringen te verwezenlijken.”

Kredietomloop blijft op hoog niveau

In september 2016 stond er voor 136,7 miljard EUR krediet aan ondernemingen uit. Dit bedrag ligt volledig in lijn met het uitstaande bedrag van vorig kwartaal (bijna 137 miljard EUR in juni 2016) en blijft dan ook op een aanhoudend hoog niveau.

Op jaarbasis (vergelijking september 2015 met september 2016) steeg het uitstaande bedrag met 4,1%.

Deze bevindingen uit de kredietbarometer van Febelfin worden onderschreven door de cijfers van de Nationale Bank van België (NBB).

In haar meest recente Flash inzake bankkrediet aan de Belgische niet-financiële vennootschappen geeft ze aan dat de omloop aan ondernemingskredieten in het derde kwartaal van 2016 uitzonderlijk hoog ligt, met respectievelijk 119,9 EUR in juli, 120,2 miljard EUR in augustus en 119,7 miljard EUR in september.1

Bovendien blijkt uit haar cijfers dat er in oktober 2016 zelfs een nieuw hoogtepunt bereikt wordt van maar liefst 121,7 miljard EUR. Op jaarbasis zou dit een groei betekenen van 5,54%.

Bron: kredietbarometer Febelfin

Ondernemingskrediet blijft toegankelijk

Dat ondernemingen de laatste kwartalen vlot toegang vinden tot een bancair krediet – getuige de hoge kredietomloop - uit zich ook in het feit dat de ondernemingen de kredietvoorwaarden van de banken als gunstig beschouwen en dat er weinig kredieten worden geweigerd.

Dit toont aan dat de banken hun voorwaarden om een krediet aan te gaan soepel houden en zo de economie willen blijven ondersteunen.

Weigeringsgraad

Over de jaren heen blijkt dat de weigeringsgraad steeds het hoogst ligt in het derde kwartaal van elk jaar. In het derde kwartaal van 2016 ligt de weigeringsgraad op hetzelfde niveau als in het derde kwartaal van 2015, wat de laagste weigeringsgraad was voor een derde kwartaal sinds de start van de metingen in 2009.

De banken hebben, met andere woorden, nooit meer kredieten aanvaard in een derde kwartaal, en dit sinds 2009.

Kredietbelemmering

Uit de kwartaalenquête bij de ondernemingen naar de kredietvoorwaarden, uitgevoerd door de NBB, blijkt dat de algemene perceptie van de kredietbelemmering historisch laag (en stabiel) is gebleven.

Bron: Nationale Bank van België (NBB)

Een daling op deze grafiek geeft een verbetering weer in de perceptie van de kredietbelemmeringen. Hoe lager de curve, hoe minder kredietbelemmeringen de ondernemers ervaren.

Op de grafiek zien we dat de banken hun kredietvoorwaarden vanaf het eerste kwartaal van 2013 aanhoudend hebben versoepeld en dus toegankelijk houden voor de ondernemingen.

Terwijl 28,5% van de ondernemers in het eerste kwartaal van 2013 de kredietvoorwaarden als ongunstig beschouwden, is dit percentage in het derde kwartaal van 2016 afgezwakt tot 6,9%. Ook vorig kwartaal was dit trouwens het geval.

Grote investeringen lijken uitgesteld te worden

Kijken we naar het aantal aangevraagde en verstrekte kredieten, dan zien we in het derde kwartaal van 2016 een lichte stijging t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Zo nam het aantal aangevraagde kredieten toe met 3,2% en het aantal verstrekte kredieten met 2,4%.

Deze stijging wordt echter niet gereflecteerd in het bedrag van de aangevraagde en verstrekte kredieten, en dit voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2013.

Zo daalden de aangevraagde kredietbedragen in het derde kwartaal van 2016 met 17,0% in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het bedrag van de verstrekte kredieten daalde met 20,8%.

De daling in aangevraagde bedragen zou deels verklaard kunnen worden door de uitzonderlijk omvangrijke kredieten die in het derde kwartaal van 2015 werden aangevraagd, wat een negatieve impact heeft op het groeicijfer in het derde kwartaal van 2016.

Doordat er nu minder grote bedragen werden aangevraagd, liep automatisch ook het bedrag van de kredietproductie terug.

Daarnaast blijkt uit de conjunctuurbarometer van Unizo dat het economisch herstel in het derde kwartaal van 2016 sputtert, hoewel de ondernemers hun vertrouwen voorlopig nog lijken te behouden.

Het lijkt er dus op dat ondernemers nog steeds positief gestemd zijn over hun economische situatie en bijgevolg nog steeds investeringen aangaan, maar dat ze grote investeringen voorlopig wel enigszins lijken uit te stellen.

Kredietverlening wordt nog steeds ondersteund door de lage rentetarieven

Volgens de NBB2 nam de gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten in september 2016 licht toe tot 1,71%.

In augustus 2016 was de gemiddelde rente gedaald tot een historisch laagtepunt van 1,66%.

Bron: Nationale Bank van België (NBB)

Meer informatie

Meer informatie kan verkregen worden bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin, op het persnummer 02 507 68 31 of via e-mail im@febelfin.be.

Een overzicht van al deze cijfers en meer kunt u terugvinden op de website www.financieringvanondernemingen.be.

 

1 Het verschil tussen de cijfers van Febelfin en de NBB kan worden verklaard doordat de verbinteniskredieten en de kredieten aan zelfstandigen worden meegerekend in de berekeningen van Febelfin maar niet in die van de NBB.

2 Trimestrieel overzicht Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen.

Meer over: