Disclaimer

Algemeen

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze websites, met inbegrip maar niet beperkt tot de merken, designs, logo’s, teksten, beelden zijn de eigendom van Febelfin vzw en zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de andere toepasbare wetgeving. 
De inhoud van de sites mag in geen enkele vorm gereproduceerd worden door of in opdracht van een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Febelfin vzw. 
Met uitzondering van de beperkte licentie om bepaald materiaal uit de sites voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik te downloaden en af te drukken, kan geen enkele informatie in die site het recht of een licentie toekennen voor gebruik van materiaal dat eigendom is van Febelfin vzw.
De informatie op deze websites kan aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Febelfin vzw. 

Beperking van aansprakelijkheid

Febelfin vzw besteedt veel aandacht en zorg aan het opstellen van haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo juist mogelijk is. Febelfin vzw voorziet echter geen enkele wettelijke of commerciële garantie voor de elementen en de technologie die in die site beschreven wordt. De technologie wordt dus geleverd “as is” aan de partijen zonder enige garantie of waarborg, uitdrukkelijk of impliciet vermeld, met inbegrip van de handelswaarde en de geschiktheid voor een bepaald doel. Febelfin vzw is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van enige informatie, product of proces die in die site vervat zijn. 
Volgens de meest ruime interpretatie van de toepasbare wetgeving, zijn noch Febelfin vzw noch haar dochter- of moedervennootschappen, directeurs, werknemers of agenten  verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de technologie zoals beschreven in die site (met inbegrip maar niet beperkt tot de rechtstreekse, onrechtstreekse,  toevallige, gevolgschade, boetes of derving van winst). 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Onderhavige bepalingen zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.  In geval van conflict omtrent de interpretatie of het gebruik van dit document, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Mijn geld en ik

Febelfin vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden in de inhoud van de website “Mijn geld en ik”. De informatie werd zo gevulgariseerd mogelijk weergegeven zodat bepaalde juridische details kunnen ontbreken.
Febelfin vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van mogelijke updates van de informatie.

De site beoogt enkel objectieve informatie weer te geven en mag niet opgevat worden als advies in de zoektocht naar mogelijke spaar-, beleggings- of leenproducten.

Alle informatie die op “Mijn geld en ik” wordt weergegeven, behoort tot de intellectuele eigendom van Febelfin vzw. Deze informatie mag vrij worden verspreid mits vermelding van Febelfin vzw als auteur.  

De nieuwsberichten worden door Febelfin vzw geselecteerd op basis van hun relevantie, net zoals de boeken die worden besproken. Febelfin vzw verbindt zich er niet toe nieuws of aankondigingen te publiceren die worden aangedragen door derden. De federatie stelt zich ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de voorgestelde boeken.

Privacy Policy

Febelfin vzw springt uiterst voorzichtig om met de persoonlijke gegevens die via het internet werden verzameld. Daarbij stelt Febelfin vzw alles in het werk om uw recht op privacy te garanderen.
Febelfin vzw respecteert de professionele deontologische code op het vlak van het gebruik van persoonlijke gegevens.

Verzameling en behandeling van persoonlijke gegevens

Als u de internetsites van Febelfin vzw bezoekt, kunnen uw persoonlijke gegevens verzameld worden bij het aanvragen van een offerte, het onderschrijven van een verzekeringscontract of wanneer u zich op de elektronische nieuwsbrief abonneert. Ook bij het inloggen op somige rubrieken worden uw gegevens geregistreerd.
De registratie van uw gegevens is nodig om u bij een volgend bezoek aan onze site te kunnen identificeren. 

Gebruik van cookies

Een "cookie" is een klein bestandje dat wordt verstuurd door een internetserver en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Dit bestandje bevat informatie over uw bezoek aan een bepaalde internetsite. 
Het enige doel van die cookies is om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek aan onze site. Cookies worden in geen geval gebruikt voor commerciële of direct marketing acties. 
Als u dat wilt, kunt u uw browser zo instellen dat cookies geweigerd worden. 

Uw gegevens en uw rechten

Volgens de Belgische wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u het recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt zich bovendien kosteloos verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële of promotionele doeleinden. Als u deze rechten wilt uitoefenen, dient u een brief (met daarbij een fotokopie van uw identiteitskaart) te sturen naar : 
Febelfin vzw
Aarlenstraat, 82 
1040 Brussel

Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115 B, 1000 Brussel