Europese Commissie stelt tweede pakket initiatieven rond de Kapitaalmarktenunie voor

12/03/2018

Vandaag maakt de Europese Commissie een nieuw pakket maatregelen en voorstellen bekend ter ondersteuning van de Kapitaalmarktenunie. Zo werkte de Commissie een REFIT-voorstel uit voor ICBE’s, nieuwe regels voor overdrachten van claims en vorderingen en een wetgevingsvoorstel voor gedekte obligaties.

REFIT-voorstel voor ICBE’s

Om de verdere verdieping van de Kapitaalmarktenunie te ondersteunen, stelt de Europese Commissie ook voor om de interne markt voor beleggingsfondsen verder uit te werken. Dit is essentieel om Europese burgers meer kansen te geven om te sparen en beleggen. Het voorstel van de Europese Commissie omvat een programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving inzake ICBE-beleggingsfondsen en wil een aantal specifieke onderwerpen in de operationele distributie van ICBE’s verder harmoniseren, zoals:

  • Pre-marketing en marketing: er zijn nog steeds verschillen tussen de lidstaten als het gaat om het onderscheid tussen bijvoorbeeld algemene bekendheidspubliciteit tegenover een echter promotieactie voor een product. Sommige lidstaten hebben hiervoor nationale regels opgesteld, andere lidstaten niet. Een vermogensbeheerder die zich wil promoten bij het publiek met het oog op latere distributie van producten in verschillende lidstaten, kan een dergelijke actie nog steeds niet “in één beweging” lanceren. 
  • Deregistratie van fondsen: hoewel de vermogensbeheerder zelf beslist om een product niet langer in een bepaalde lidstaat te commercialiseren, stellen een aantal lidstaten een reeks voorwaarden om een dergelijke “deregistratie” formeel toe te staan.
  • Reguleringskosten en benoeming van lokale agenten: vermogensbeheerders willen meer transparantie over de NCA-vergoedingen voor de behandeling van de verschillende aanvragen die vermogensbeheerders verplicht moeten indienen bij de toezichthouders. Verder is het in een aantal lidstaten nog steeds verplicht voor buitenlandse vermogensbeheerders die niet in de lidstaat zijn gevestigd, om een lokale agent aan te wijzen voor die lidstaat als vertegenwoordiger om de klanten en de autoriteiten een contactpunt in hun eigen rechtsgebied aan te bieden.

Nieuwe regels voor overdrachten van claims en vorderingen

De Europese Commissie stelt ook nieuwe regels voor inzake het recht dat van toepassing is op overdrachten van claims en vorderingen. Dergelijke overdrachten zijn vaak noodzakelijk om liquiditeit te verschaffen op de kapitaalmarkten, bijvoorbeeld in het kader van herfinancieringstransacties of als onderdeel van effectisering.

Dit voorstel is een goede zaak. De marktspelers hebben immers meer rechtszekerheid nodig over welke wetten van toepassing zijn wanneer zij claims en vorderingen gebruiken om in hun financieringsbehoeften te voorzien. Meer rechtszekerheid kan ervoor zorgen dat deze verrichtingen minder ingewikkeld worden en sneller verlopen.

Gedekte obligaties

De Europese Commissie heeft een wetgevingsvoorstel voorbereid dat het veilig gebruik van een EU-label voor gedekte obligaties (covered bonds) binnen de interne markt mogelijk maakt. De verschillen tussen de huidige nationale regelingen voor deze obligaties zouden worden weggewerkt. De bonds zouden ook een voorkeursbehandeling krijgen op het vlak van kapitaalvereisten.

Een label voor gedekte obligaties kan de markten helpen zich verder te ontwikkelen en meer beleggers uit derde landen aan te trekken. Bovendien moet het label ook de vergelijkbaarheid tussen de landen verbeteren, de versnippering verminderen en grensoverschrijdende beleggingen bevorderen in overeenstemming met de CMU-doelstellingen.

De Belgische banksector verwelkomt alvast het initiatief van de Commissie om de markten voor gedekte obligaties te versterken en heeft er alle vertrouwen in dat de Belgische wetgeving al in ruime mate overeenstemt met het EU-kader dat is voorgesteld.

Met dit nieuwe pakket aan maatregelen, wetgevingsvoorstellen en initiatieven wil de Europese Commissie de ontwikkeling van de Europese Kapitaalmarktenunie verder verdiepen.

Meer over: