5 min leestijd

Europese bedrijven zijn sinds 2019 verplicht om hun uiteindelijke begunstigden (UBO’s) op te geven in een centraal register en hiermee aan te geven wie de touwtjes in handen heeft. Zo helpen ze terrorismefinanciering en witwaspraktijken bestrijden. Dankzij het register kunnen banken bijvoorbeeld gemakkelijker controleren of geld afkomstig is van criminelen.

Het centraal register voor uiteindelijke begunstigden (ook wel UBO-register genoemd) vormt een belangrijke schakel in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. Het register bevat naam, geboortedatum, nationaliteit, adres en rijksregister- of ondernemingsnummer van de UBO's van een vennootschap, vereniging, stichting of trust.

De registratie in het UBO-register is verplicht voor alle Belgische vennootschappen maar ook voor vzw’s, stichtingen, trusts en vergelijkbare entiteiten. Valt jouw onderneming onder één van deze categorieën, dan moeten de UBO’s van jouw onderneming worden geregistreerd.

Opgelet: Sinds 11 oktober 2020 volstaat het niet langer dat bedrijven en vzw’s hun begunstigden registreren in het UBO-register. Er zijn extra documenten nodig die aantonen dat de informatie in het register correct en actueel is.

witwassen

Waarom is zo’n centraal register voor begunstigden belangrijk?

Criminelen en terroristen verschuilen zich soms achter vennootschappen, vzw’s en stichtingen om geld wit te wassen of naar terroristische organisaties te versluizen. Het centraal register voor uiteindelijke begunstigden (ook wel UBO-register genoemd) vormt een belangrijke schakel in de strijd hiertegen.

Het register bevat naam, geboortedatum, nationaliteit, adres en rijks­register- of ondernemingsnummer van de UBO’s van een vennootschap, vereniging, stichting of trust.

Als banken vermoeden dat er verdachte transacties gebeuren op de rekening van een bedrijf, geven ze dat door aan het parket. Daarbij kijken ze ook naar de begunstigden van de betalingen. Dat is op zich niet nieuw: al voor de lancering van het register in 2018 identificeerden banken de uiteindelijke begunstigden van hun klanten. Tot dan deden ze dat echter alleen voor hun eigen klanten.

Dankzij het centrale karakter van het register kunnen verdachte transacties vandaag een stuk makkelijker en sneller worden opgespoord. Het register staat in de eerste plaats open voor antiwitwasautoriteiten. Daarnaast krijgen de fiscus, notarissen, advocaten, vastgoedmakelaars en accountants toegang. Ook particulieren hebben toegang, al is die beperkt tot de basisinformatie, zoals de namen.

Sinds de lancering eind 2018 registreerden zo’n half miljoen bedrijven hun begunstigden.

1 op 5 deed dat nog niet. Ben jij één van hen? Maak er dan zo snel mogelijk werk van want de registratieperiode liep eigenlijk tot 31 december 2019. Doe je dit niet, dan riskeer je een fikse boete van 250-50.000 euro.

Via het MyMinfin-portaal kan je de UBO’s van jouw onderneming in het register laten opnemen.

Oktober 2020: een extra regel

Naast verplichte registratie geldt er vanaf 11 oktober 2020 een extra regel. Alle informatieplichtigen moeten via het online­ platform elk document toe voegen dat aantoont dat de informatie over de UBO’s in het register adequaat, nauwkeurig en actueel is.

Welke documenten dit precies moeten zijn, is niet vastgelegd. Je bepaalt zelf welk document bewijst dat de ingegeven informatie nauwkeurig en actueel is: aandeelhoudersregisters, overzichten van aandeelhoudersstruc­turen, aandeelhoudersovereenkomsten, (uittreksels uit) schenkingsakten...

Bedrijven die voor 11 oktober 2020 al in het register opgenomen ­waren, hebben tot 30 april 2021 om de nieuwe documenten op te laden. Anderen die de registratie vanaf 11 oktober 2020 in orde brengen, laden die op bij registratie.

Let wel: telkens wanneer er aanpassingen gebeuren in het register, moeten documenten toegevoegd worden die de wijziging bevestigen. Enkel de bevoegde autoriteiten kunnen deze documenten raadplegen.

Liever niet zichtbaar voor anderen?

Wie niet zichtbaar wil zijn voor particulieren in het register kan daarvoor een aanvraag indienen. Deze aanvraag wordt alleen goedgekeurd als ondernemers kunnen aantonen dat ze door de publieke zichtbaarheid worden blootgesteld aan oneven­redige risico’s (risico van (identiteits)fraude, ontvoering, chantage, afpersing, geweld...), of als ze in het verleden al het slachtoffer waren van zulke risico’s. Hypothetische risico’s volstaan niet.

Nieuw is ook dat, wie een negatief antwoord kreeg op het bovenstaande verzoek, de mogelijkheid heeft om binnen twee maanden na de ontvangst van de negatieve beslissing het verzoek opnieuw ter beoordeling voor te leggen aan de administratie.

Andere wijzigingen?

Er zijn sinds oktober 2020 nog enkele andere wijzigingen en verduidelijkingen opgenomen.

Zo moeten de (gewogen) percentages van aandelen of stemrechten in elke tussenliggende entiteit worden gemeld in geval van onrechtstreekse controle door een UBO. Voordien was dat enkel het gewogen percentage van aandelen of stemrechten in de Belgische vennootschap.

Nu moeten trusts en gelijkaardige constructies die werden opgericht buiten België, hun uiteindelijke begunstigden registreren in het Belgisch register als ze een link hebben met België. Daarvoor is een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen noodzakelijk.

Het register biedt nu ook toegang tot de historiek. Zo kan worden nagegaan welke wijzigingen zijn doorgevoerd.

Wie zijn de UBO's?

Wie als uiteindelijke begunstigde moet geregistreerd worden, is afhankelijk van de juridische entiteit waaraan die verbonden is. Heel eenvoudig zijn de UBO’s de natuurlijke personen die controle uitoefenen over de onderneming (bv. als aandeelhouder met een belang van minstens 25%). Bij afwezigheid van een grote aandeelhouder zijn het de bestuurders. Bij vzw’s en stichtingen gaat het over de leden van de raad van bestuur en de mensen die de vereniging vertegenwoordigen.