Cijfers ICB-sector 1ste trimester 2017

18/07/2017

« De Belgische fondsenmarkt groeit sterk tijdens het eerste kwartaal van 2017 en overtreft ruimschoots de ‘all time high’ van eind 2006. » Marnix Arickx - Voorzitter BEAMA

Het netto actief van de in België publiek verdeelde fondsen kende een belangrijke aangroei tijdens het eerste kwartaal van 2017 en bedroeg 189,9 miljard EUR per eind maart 2017.

Het netto actief van de fondsen die hoofdzakelijk beleggen in vastrentende effecten noteerde een stijging van 3,1 % gedurende het eerste trimester van 2017. Het netto actief van de fondsen die hoofdzakelijk beleggen in niet-vastrentende effecten, zoals “balanced funds” en aandelenfondsen, steeg tijdens deze periode met 8,3 %.

De gemengde fondsen kenden met 6,8 miljard EUR de grootste absolute stijging gedurende de periode januari – maart 2017 en dit onder impuls van netto instroom. Tijdens deze drie maanden kenden de aandelenfondsen met 9,6 % de sterkste relatieve stijging dewelke toe te schrijven is aan een combinatie van netto instroom en koerswinsten gerealiseerd door de onderliggende activa. De monetaire fondsen constateerden de belangrijkste daling tijdens het eerste trimester van 2017 ten gevolge van netto uitstroom.

In het segment van de (niet-openbare) institutionele fondsen werd per eind maart 2017 voor 15,9 miljard EUR aan netto actief beheerd, en dit verspreid over 159 institutionele compartimenten van fondsen naar Belgisch recht.

Belgische fondsenmarkt1

De Belgische fondsenmarkt wordt gedefinieerd als ‘het in België openbaar verdeeld netto actief van fondsen naar Belgisch en buitenlands recht’. Hierbij rapporteert BEAMA over alle aandelenklassen van de openbare fondsen die in België gecommercialiseerd mogen worden.

Onderzoek van BEAMA toont aan dat de netto activa van de in België publiek gecommercialiseerde fondsen gedurende het eerste kwartaal van 2017 met
12,6 miljard EUR, ofwel 7,1 %, stegen. Hierdoor vertegenwoordigden de in België publiek gecommercialiseerde fondsen eind maart 2017 189,9 miljard EUR.

De belangrijke aangroei van de Belgische fondsenmarkt gedurende de periode januari – maart 2017 wordt grotendeels verklaard door netto inschrijvingen in de gemengde fondsen en de aandelenfondsen.
De obligatiefondsen konden tijdens het eerste kwartaal van 2017, net als de 3 voorgaande kwartalen, rekenen op koerswinsten opgetekend door de onderliggende activa.

De pensioenspaarfondsen trokken de groeilijn van de voorgaande kwartalen ook door tijdens de 3 eerste maanden van 2017. Zo sloten de pensioenspaarfondsen eind maart 2017 af op een vermogen van 18,7 miljard EUR. Hiermee verstevigen de pensioenspaarfondsen hun “all time high”.

Evolutie van de Belgische fondsenmarkt gedurende het laatste decennium

Percentage aan retail aandelenklassenop de Belgische fondsenmarkt

Fondsen die overwegend beleggen in vastrentende effecten

Binnen de groep van de fondsen die overwegend beleggen in vastrentende effecten, stegen de activa van de in België gecommercialiseerde obligatiefondsen met 1,9 miljard EUR, ofwel 5,5 %, gedurende het eerste kwartaal van 2017 waardoor ze eind maart 2017 uitkomen op een bedrag van 36,5 miljard EUR. Deze beweging is voor 2/3de toe te schrijven aan koerswinsten opgetekend door de onderliggende activa en voor het overige deel aan netto inschrijvingen.

De netto activa van de monetaire of geldmarktfondsen tekenden een daling van 0,7 miljard EUR op, ofwel 15,9 %, gedurende de periode januari – maart 2017. Deze beweging is het gevolg van netto terugbetalingen. Zo vertegenwoordigen de monetaire fondsen op het einde van het eerste trimester van 2017 een gecommercialiseerd vermogen van 3,7 miljard EUR.

Als geheel stegen de netto activa van de fondsen die overwegend beleggen in vastrentende activa gedurende het eerste kwartaal van 2017 met 3,1 %, waardoor hun gecommercialiseerd netto actief eind maart 2017 uitkwam op 40,1 miljard EUR. Deze beweging wordt verklaard door de koerswinsten opgetekend door de onderliggende activa.

Fondsen die overwegend beleggen in niet-vastrentende effecten

Binnen de groep van de fondsen die overwegend beleggen in niet-vastrentende effecten (zoals bv. aandelenfondsen) werden, met uitzondering van de fondsen met kapitaalbescherming, enkel stijgende tendensen opgetekend gedurende het eerste kwartaal van 2017 en dit overwegend ten gevolge van de netto inschrijvingen.

De activa in België van de aandelenfondsen stegen met 5,0 miljard EUR, of met 9,6 %, in de periode januari – maart 2017. Deze stijging is voor 3/5de toe te schrijven aan netto inschrijvingen en voor 2/5de aan koerswinsten opgetekend door de onderliggende activa. Eind maart 2017 bedroeg het vermogen van de aandelenfondsen 57,1 miljard EUR.

Gedetailleerde evolutie van het gecommercialiseerde vermogen gedurende het laatste decennium

De categorie van de gemengde fondsen (inclusief de pensioenspaarfondsen) tekende een toename van 6,8 miljard EUR op tijdens het eerste kwartaal van 2017 en dit veelal onder impuls van netto inschrijvingen. Daarmee komt het gecommercialiseerde vermogen van deze fondsen uit op 83,5 miljard EUR per eind maart 2017. Sinds 2015 vormen deze fondsen de grootste activa klasse.

Binnen de categorie van de gemengde fondsen kenden de pensioenspaarfondsen opnieuw een aangroei gedurende het eerste kwartaal van 2017. De pensioenspaarfondsen vertegenwoordigden eind maart 2017 een bedrag aan netto activa ten belope van 18,7 miljard EUR, een versteviging van hun “all time high” vermogen. Tijdens het eerste kwartaal van 2017 kenden de pensioenspaarfondsen netto inschrijvingen ten belope van 233 miljoen EUR.

De fondsen met kapitaalbescherming kenden tijdens het eerste trimester van 2017 een daling en vertegenwoordigden een vermogen van 8,9 miljard EUR eind maart 2017. Deze beweging is volledig toe te schrijven aan netto terugbetalingen.

Globaal stegen de netto activa van de fondsen die overwegend beleggen in niet-vastrentende effecten gedurende het eerste kwartaal van 2017 met 8,3 %, en waren ze eind maart 2017 goed voor een gecommercialiseerd vermogen van 149,7 miljard EUR. Deze beweging wordt voor 4/5de verklaard door netto inschrijvingen.

Fondsen naar Belgisch recht

Openbaar verdeelde fondsen naar Belgisch recht

De openbare fondsen naar Belgisch recht waren eind maart 2017 goed voor een totaal beheerd netto actief van 133,9 miljard EUR. Op datzelfde ogenblik vertegenwoordigden de pensioenspaarfondsen hierin 18,7 miljard EUR, ofwel 1/7de van de openbare fondsen naar Belgisch recht.

De berekening van de gemiddelde return van de pensioenspaarfondsen op jaarbasis per 31 maart 2017 levert volgend resultaat op:

  • Op 1 jaar: +8,3 %

  • Op 3 jaar: +6,2 %

  • Op 10 jaar: +3,2 %

  • Op 25 jaar: +6,8 %

BEAMA heeft een boordtabel omtrent pensioenspaarfondsen ontwikkeld die als bijlage aan dit persbericht is toegevoegd. Dankzij deze boordtabel worden op kwartaalbasis de kerncijfers rond derde pijler pensioenspaarfondsen en hun evolutie op een beknopte manier visueel weergegeven.

Niet-openbaar verdeelde institutionele fondsen naar Belgisch recht

Sinds de uitvoerings-KB’s gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad van 18 december 20073, kunnen investeringsvehikels ontwikkeld worden op maat van institutionele beleggers en dit onder de vorm van “Institutionele ICB met een veranderlijk aantal rechten van deelneming”. Deze institutionele fondsen zijn niet-openbare fondsen die dienen aangemeld te zijn bij de FOD Financiën.

Deze institutionele fondsen dienen niet verward te worden met de openbare fondsen met
niet-retail aandelenklassen, die zijn aangemeld bij de FSMA.

Eind maart 2017 vertegenwoordigden de 159 institutionele compartimenten naar Belgisch recht 15,9 miljard EUR aan netto actief. Deze fondsen spreken vele institutionele beleggers aan, mede doordat zij diepgang geven aan de institutionele markten op het vlak van financiële activa en pensioenvorming.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen via de vertegenwoordiging voor BEAMA, zijnde:

of via de algemene perscontacten van Febelfin, zijnde:

Deze en andere statistieken betreffende de ICB-sector, zijn beschikbaar op de website van de BEAMA (www.beama.be) onder de rubriek ‘Statistieken’.

_________________________________

1 Conform de lijst van openbare instellingen voor collectieve belegging op de FSMA website.
2 BEAMA definiteert retail aandelenklassen als zijnde aandelenklassen die mogen aangeboden worden aan particulieren, waarbij de minimale (initiële) inleg niet meer bedraagt dan 100.000 EUR en waarbij er geen bijkomende voorwaarden worden opgelegd door de beheerder van het fonds. Tijdens de eerste jaarhelft van 2016 werden zodoende technische verfijningen in de statistieken van BEAMA doorgevoerd.
3 Daarnaast bestaan nog andere niet openbare fondsen die privaat geplaatst worden.

Meer over: