8 min leestijd

Update 12 februari 2021

Klik op de vraag om het antwoord te zien verschijnen.

Wat houdt het betalingsuitstel in?

 • Ondernemingen/organisaties kunnen voor bestaande kredieten betalingsuitstel van kapitaalaflossingen krijgen voor vervaldagen in januari, februari en maart 2021 tot uiterlijk 30 juni 2021. Deze maatregel moet ondernemingen / organisaties de nodige zuurstof geven zodat ze aan hun (andere) financiële verplichtingen kunnen voldoen nu hun inkomsten afnemen of volledig wegvallen.
 • Betalingsuitstel slaat enkel op de terugbetaling van het kapitaal: er  dienen geen aflossingen van kapitaal te gebeuren gedurende die periode. De intresten blijven wel verschuldigd.
 • Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het (bijkomend) betalingsuitstel.
 • Er lopen momenteel twee regimes:
  • enerzijds is er het (verlengd) betalingsuitstel onder toepassing van het Tweede Charter. Dit regime is van toepassing voor zover de onderneming/ organisatie nog niet het maximum van 9 maanden betalingsuitstel onder toepassing van het Eerste en/of het Tweede Charter heeft genoten EN voor zover de aanvraag tot betalingsuitstel ten laatste plaatsvindt op 31 maart 2021.
  • Anderzijds is er het bijkomend betalingsuitstel onder toepassing van het Derde Charter. Dit bijkomend betalingsuitstel kan maar aangevraagd worden op voorwaarde dat de onderneming/ organisatie het maximum betalingsuitstel van 9 maanden onder toepassing van het Eerste en/of het Tweede Charter al genoot EN voor zover de onderneming/organisatie gezond is.

Welke ondernemingen / organisaties kunnen een beroep doen op het betalingsuitstel?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties.

Wat de toepassing van het Derde Charter betreft: wanneer wordt mijn onderneming/organisatie als “niet gezond” beschouwd?

Een onderneming/organisatie wordt als “niet gezond” beschouwd indien zij een NEGATIEF eigen vermogen had eind 2019 EN aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

Aangezien zelfstandigen geen aparte rechtspersoonlijkheid hebben en het criterium van het “eigen vermogen” niet op hen kan toegepast worden, zal het onderzoek naar het al dan niet gezond zijn van de beroepsactiviteit gebeuren aan de hand van toetsing van de voorwaarden opgenomen onder punten 1 en 2.

 1. De onderneming/organisatie had achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 september 2020 of de onderneming/organisatie had meer dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 30 september 2020. Uitstellen van betaling (bv. BTW, sociale bijdragen, Eerste Charter) die werden toegekend als COVID-19 steunmaatregel worden niet als achterstallen beschouwd.
 2. De onderneming/organisatie heeft niet bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020 (betalingsuitstel i.h.k.v. het Eerste Charter wordt niet beschouwd als een inbreuk op de contractuele kredietverplichtingen) of doorliep een actieve kredietherstructurering voorafgaand aan 31 augustus 2020.
 3. De onderneming/organisatie heeft verlies geboekt in 2019.
 4. Het eigen vermogen van de onderneming/organisatie is op het moment van de aanvraag negatief en de onderneming/organisatie beschikt niet over de middelen om op korte termijn het kapitaal te versterken.

Ik ben zelfstandige. Kom ik in aanmerking voor het betalingsuitstel?

Ja, zelfstandigen komen ook in aanmerking. Natuurlijk zijn de maatregelen alleen bedoeld voor hun professionele activiteiten. Voor privéactiviteiten kunnen zelfstandigen eventueel een beroep doen op de steunmaatregelen voor particulieren, op vlak van hypothecaire kredieten (zie de specifieke FAQ over dat onderwerp). 

Voor de toepassing van het Derde Charter moet de zelfstandige wel een gezonde beroepsactiviteit hebben (zie antwoord op voorgaande vraag).

Kan een vzw ook een beroep doen op het betalingsuitstel?

Vzw’s (uit de non-profit of social profit sector) behoren ook tot de doelgroep van het betalingsuitstel. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als voor ondernemingen / organisaties en zelfstandigen. 

Openbare overheden komen niet in aanmerking voor het betalingsuitstel.

Moet je een link kunnen aantonen met de crisis om van het betalingsuitstel te kunnen genieten?

Ja, het betalingsuitstel is bedoeld voor ondernemingen / organisaties die financiële problemen ondervinden door de coronacrisis. Het is dus noodzakelijk om te kunnen aantonen dat de coronacrisis een negatieve invloed heeft of zal hebben op de inkomsten van de onderneming / organisatie.

Dat bewijs is eenvoudig te leveren voor ondernemingen / organisaties die hun activiteiten moeten opschorten of stopzetten of die (een deel van) hun personeel tijdelijk werkloos moeten maken.

Treden het betalingsuitstel en de verlenging ervan automatisch in werking?

Nee, de steunmaatregelen moeten worden aangevraagd door ondernemingen / organisaties die de financiële gevolgen voelen van de coronacrisis. De aanvraag moet gebeuren bij de bank waar het krediet is aangegaan. De aanvraag voor betalingsuitstel dient op tijd te gebeuren.

Voor de toepassing van het Tweede Charter dient het betalingsuitstel uiterlijk aangevraagd te zijn op 31 maart 2021, ook al kan de aanvraag betrekking hebben op vervaldagen tot 30 juni 2021. 

Voor de toepassing van het Derde Charter kan de aanvraag eveneens gebeuren voor vervaldagen tot 30 juni 2021, maar kan de effectieve aanvraag nog tot die datum gebeuren. Hou er echter rekening mee dat de verwerking bij de bank enige tijd in beslag neemt. De aanvraag tot betalingsuitstel moet uiterlijk 10 dagen voor de effectieve vervaldag van het krediet waarvoor betalingsuitstel aangevraagd wordt, gebeuren.

Welke bewijzen moet een onderneming / organisatie voorleggen?

Voor de toepassing van het Tweede Charter dient de onderneming / organisatie  aan te tonen dat ze voldoet aan elk van de volgende vier voorwaarden

 • De onderneming / organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis: 
  • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;
  • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.
 • De onderneming / organisatie is vast gevestigd in België.
 • De onderneming / organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 september 2020 of de onderneming / organisatie had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 30 september 2020. Uitstellen van betaling (bv. BTW, sociale bijdragen, eerste charter) die werden toegekend als coronasteunmaatregel worden niet als achterstallen beschouwd.
 • De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020 (betalingsuitstel in het kader van het eerste charter wordt niet beschouwd als een inbreuk op de contractuele kredietverplichtingen) en doorliep geen actieve kredietherstructurering voorafgaand aan 31 augustus 2020.

Voor de toepassing van het Derde Charter zal de onderneming/organisatie moeten aantonen:

 1. dat ze het maximaal betalingsuitstel van 9 maanden genoot onder toepassing van het Eerste en/of Tweede Charter;
 2. dat ze niet voldoet aan de voorwaarden om als “niet gezonde” onderneming/organisatie beschouwd te worden.

Formeel zullen de hiervoor vermelde voorwaarden vervuld worden door het voorleggen van een “Verklaring op eer”. De bank kan uiteraard, zo zij dat wenst, bijkomende bewijsmiddelen opvragen.

Als een onderneming aan de voorwaarden voldoet, mag een bank dan weigeren om de onderneming / organisatie (bijkomend) betalingsuitstel of een verlenging daarvan te geven op haar bestaande leningen?

Neen, een bank kan geen (bijkomend) betalingsuitstel of een verlenging ervan weigeren als aan de voorwaarden is voldaan. In principe krijgen alle ondernemingen / organisaties die aan de volwaarden voldoen, het betalingsuitstel van kapitaalaflossingen of de verlenging ervan.

Niet gevonden wat je zocht?

go to top