2 min read
basel building

Het Bazel III-raamwerk, als centraal element van de reactie van het Bazels Comité op de wereldwijde financiële crisis, voorziet in een aantal wijzigingen in het prudentieel regelgevingskader en stelt bijkomende vereisten voor een veerkrachtig banksysteem dat de reële economie ondersteunt. De finale elementen van het hervormingspakket voorzien wijzigingen aan de risicogewogen kapitaalsvereisten, die gefaseerd in werking zullen treden vanaf 2023.

Uitstel is geen afstel

Deze hervorming gaat gepaard met bijkomende kapitaalvereisten en de implementatie ervan vergt grote inspanningen van banken. Om ervoor te zorgen dat banken in de context van de pandemie maximaal konden focussen op het beheer van de covid crisis, werd de inwerkingtreding van de finale Bazel III standaarden uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023. Helaas is de covid-19 crisis nog niet voorbij en maakte een tweede golf het nemen van nieuwe beperkende maatregelen door de regeringen noodzakelijk. Vervolgens nam de banksector het engagement om extra inspanningen te leveren om  gezonde bedrijven doorheen de crisis te loodsen.

Aangezien de banksector zich nog steeds prioritair moet kunnen focussen op het beheer van de COVID-19-crisis, is het gewenst om bijkomende negatieve effecten op de kredietverleningscapaciteit van banken te vermijden, om het herstel van de economie alle kansen te geven.  Een van de mogelijkheden hiertoe is om op internationaal niveau in verder uitstel van de implementatie van de finale Bazel III-hervorming te voorzien.

Daarnaast kan ook de Europese Commissie nadenken over het meest geschikte tijdschema van implementatie in Europese wetgeving, alsook de meest geschikte uitvoering van de finale Bazel III standaarden. Het Bazel III-raamwerk kwam immers tot stand als reactie op de wereldwijde financiële crisis. Vandaag bevinden we ons echter in een totaal ander type crisis waarbij banken de belangrijke rol opnemen om ondernemingen en consumenten te blijven ondersteunen.

go to top