1
2
 • 29 mei 2015

  De verstrekte kredieten lagen in april 2015 aanzienlijk hoger – zowel in aantal als in bedrag – dan in april 2014: 59,6% in aantal en 58,4% in bedrag. Ook de kredietaanvragen zijn in april 2015 veel hoger (+48%) dan in april 2014. Het bedrag van deze aanvragen is 44,3% hoger. De cijfers worden nog steeds sterk beïnvloed door de herfinancieringen. Een belangrijke evolutie is evenwel dat, zoals in de maand maart, tevens een duidelijke stijging merkbaar is op vlak van de verstrekte renovatiekredieten (+52%), maar ook van onder meer de kredieten voor de aankoop van een woning (+4,5%) en voor de aankoop met renovatie (+33%).

 • 28 mei 2015

  De Belgische ondernemingen vinden niet altijd even vlot toegang tot de risicokapitaalmarkt. Het aanbod aan durfkapitaal is weliswaar groot genoeg maar is ook sterk versnipperd. Zeker bij grotere kapitaalrondes is het aanbod aan Belgisch risicokapitaal vaak onvoldoende. Een schaalvergroting en meer focus is nodig om de markt opnieuw te laten groeien. Dit blijkt uit een onderzoek dat Febelfin heeft gevoerd rond de toegang van ondernemingen tot risicokapitaal.

Financiële moeilijkheden?

 • 27 mei 2015

  Op 19 mei keurde de Europese Commissie een pakket van hervormingen goed om zo het Europese beslissingsproces transparanter en opener te maken, en de kwaliteit en de impact van nieuwe EU-regelgeving te verbeteren. Diezelfde dag keurde het Europees Parlement ook een onderhandelingsmandaat goed over financiële benchmarks. De leden van het Europees Parlement raakten het op 20 mei dan weer eens over o.a. nieuwe antiwitwasregels. Op 21 mei heeft de Europese Commissie tot slot input gevraagd van de verschillende stakeholders over de Europese markt infrastructuur verordening (EMIR).

 • 21 mei 2015
  EU Commissie

  Op 12 mei debatteerden de Europese leiders tijdens de ECOFIN meeting over macro-economische onevenwichtigheden en structurele hervormingen in de EU, alsook over de houdbaarheid van overheidsfinanciën en het Europees Investeringsplan. Op 18 mei keurde de Europese Commissie enkele landenspecifieke aanbevelingen goed waarbij ze de EU-lidstaten aanmoedigen om maatregelen te nemen die groei stimuleren en werkgelegenheid creëren.